سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ازرقی هروی

عارض لشکر منصور سعید احمد

آنکه تیغ و قلم اوست جهان را معمارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ازرقی هروی - عارض لشکر منصور سعید احمد

uhvq ga;v lkw,v sudn hpln

Hk;i jdy , rgl h,sj [ihk vh lulhv


 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی همه در همه ی آثار
 • جستجوی رهی در رهی معیری
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی شکست در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی گذر عمر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334791