سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ازرقی هروی

عارض لشکر منصور سعید احمد

آنکه تیغ و قلم اوست جهان را معمارآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 112625