سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اسدی توسی

به رفتن برآورده پر مرغ وار

همی ره به سینه خزیده چو مارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اسدی توسی - به رفتن برآورده پر مرغ وار

fi vtjk fvH,vni \v lvy ,hv

ild vi fi sdki ocdni ], lhv

تعداد ابیات منتشر شده : 510165