سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اسدی توسی

درختان ز هر گونه فرسنگ شست

همه شاخ ها دست داده به دســــــتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اسدی توسی - درختان ز هر گونه فرسنگ شست

nvojhk c iv ',ki tvsk' asj

ili aho ih nsj nhni fi nsــــــjتعداد ابیات منتشر شده : 285754