سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اسدی توسی

خداونـــــــــــــد رز تند و ناپاک بود

به ده کهبد و خویش ضحـــاک بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اسدی توسی - خداونـــــــــــــد رز تند و ناپاک بود

onh,kـــــــــــــn vc jkn , kh\h; f,n

fi ni ;ifn , o,da qpـــh; f,nتعداد ابیات منتشر شده : 285739