سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اسدی توسی

به دل گرمــی ار نکنی از روی پند

زبان باری از ســـــــــرد گفتن ببندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اسدی توسی - به دل گرمــی ار نکنی از روی پند

fi ng 'vlــd hv k;kd hc v,d \kn

cfhk fhvd hc sـــــــــvn 'tjk ffknتعداد ابیات منتشر شده : 285465