سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اسدی توسی

چو دزدیده شــــــــــد چیز بی داوری

چه نــــاگوهری دزد و چه گوهریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اسدی توسی - چو دزدیده شــــــــــد چیز بی داوری

], ncndni aــــــــــn ]dc fd nh,vd

]i kــــh',ivd ncn , ]i ',ivd


 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727