سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اسدی توسی

ز بس کز شب و روز دیدم درنــگ

چوروزوچوشب گشت مویم دورنگآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اسدی توسی - ز بس کز شب و روز دیدم درنــگ

c fs ;c af , v,c ndnl nvkــ'

],v,c,],af 'aj l,dl n,vk'


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی بیچاره در همه ی آثار
 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331644