سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اسدی توسی

دگر هــــــر که در ره ز رفتن بماند

به هر اسپ دزدی یکی بـــر نشاندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اسدی توسی - دگر هــــــر که در ره ز رفتن بماند

n'v iــــــv ;i nv vi c vtjk flhkn

fi iv hs\ ncnd d;d fـــv kahkn

تعداد ابیات منتشر شده : 510165