سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اسدی توسی

به پیمان که غواص گرد صدف

نگردد، کزو گوهر آرد به کفآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اسدی توسی - به پیمان که غواص گرد صدف

fi \dlhk ;i y,hw 'vn wnt

k'vnn، ;c, ',iv Hvn fi ;t


 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی اصلاح در همه ی آثار
 • جستجوی شرافت در همه ی آثار
 • جستجوی امور در همه ی آثار
 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630