سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اسدی توسی

درین شب سپهبد میان بست تنگ

همی کرد بر نور مهتاب جنگآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اسدی توسی - درین شب سپهبد میان بست تنگ

nvdk af s\ifn ldhk fsj jk'

ild ;vn fv k,v lijhf [k'


 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی ایمن در همه ی آثار
 • جستجوی زیباست در همه ی آثار
 • جستجوی جان در صائب تبریزی
 • جستجوی بیت س در همه ی آثار
 • جستجوی روز هیجا که برکشی ز نیام در فرخی سیستانی
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی امید کاظم زاده در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 364482