سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اسدی توسی

تنت پیش جنگال شیران برم

سرت بر سنان سوی ایران برمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اسدی توسی - تنت پیش جنگال شیران برم

jkj \da [k'hg advhk fvl

svj fv skhk s,d hdvhk fvlتعداد ابیات منتشر شده : 364441