سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اسدی توسی

سپاهی چو آشفته پیلان مست

همه نیزه و تیغ و خنجر به دستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اسدی توسی - سپاهی چو آشفته پیلان مست

s\hid ], Hatji \dghk lsj

ili kdci , jdy , ok[v fi nsj


 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی خداحافظ در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی دردم از یار است و درمان نیز هم در حافظ
 • جستجوی موی سیاه در حافظ
 • جستجوی عمر برف است و افتاب تموز در سعدی
 • جستجوی زن در همه ی آثار
 • جستجوی یار در شهریار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 367921