سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اسدی توسی

شدی گه گهش پیش غلتان به خاک

چو خواهشگری پیش یزدان پاکآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اسدی توسی - شدی گه گهش پیش غلتان به خاک

and 'i 'ia \da ygjhk fi oh;

], o,hia'vd \da dcnhk \h;


 • جستجوی عطار در عطار
 • جستجوی حدیث در همه ی آثار
 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی ایمن در همه ی آثار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی زیباست در همه ی آثار
 • جستجوی جان در صائب تبریزی
 • جستجوی بیت س در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 364468