سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اسدی توسی

به هر شهر ازین مرز دیگر بپوی

ز هر شاه باژی که باید بجویآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اسدی توسی - به هر شهر ازین مرز دیگر بپوی

fi iv aiv hcdk lvc nd'v f\,d

c iv ahi fhVd ;i fhdn f[,d


 • جستجوی مژه در بیدل دهلوی
 • جستجوی کتاب در همه ی آثار
 • جستجوی مژگان در همه ی آثار
 • جستجوی تو برو خود را باش در حافظ
 • جستجوی ملک الشعرای بهار در همه ی آثار
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی ایمن در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی قهر در حافظ
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 367892