سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اسدی توسی

برآن کوش کت سال تا بیشتر

بری پایگاه از هنر پیشترآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اسدی توسی - برآن کوش کت سال تا بیشتر

fvHk ;,a ;j shg jh fdajv

fvd \hd'hi hc ikv \dajvتعداد ابیات منتشر شده : 367907