سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اسدی توسی

تن ام را به عنبر بشوی و گلاب

بیا کن تهی گاهم از مشک نابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اسدی توسی - تن ام را به عنبر بشوی و گلاب

jk hl vh fi ukfv fa,d , 'ghf

fdh ;k jid 'hil hc la; khf


 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی ایمن در همه ی آثار
 • جستجوی زیباست در همه ی آثار
 • جستجوی جان در صائب تبریزی
 • جستجوی بیت س در همه ی آثار
 • جستجوی روز هیجا که برکشی ز نیام در فرخی سیستانی
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی امید کاظم زاده در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 364482