سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اسدی توسی

چو او در رسد ساز ایران کنم

همه بوم تا روم ویران کنمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اسدی توسی - چو او در رسد ساز ایران کنم

], h, nv vsn shc hdvhk ;kl

ili f,l jh v,l ,dvhk ;kl


 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی جنگ در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خاک پا در همه ی آثار
 • جستجوی رجعت در همه ی آثار
 • جستجوی وارث در همه ی آثار
 • جستجوی دیو در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712