سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اسدی توسی

بپرداخت دیوار از انبوه مرد

فرو زد به باره درفش نبردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اسدی توسی - بپرداخت دیوار از انبوه مرد

f\vnhoj nd,hv hc hkf,i lvn

tv, cn fi fhvi nvta kfvn


 • جستجوی حاصل عمر در همه ی آثار
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در همه ی آثار
 • جستجوی از در عطار
 • جستجوی آفتاب تمز در همه ی آثار
 • جستجوی فال حافظ در سعدی
 • جستجوی دست شکر در حافظ
 • جستجوی تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش در سعدی
 • جستجوی نادان در حافظ
 • جستجوی سیمین ساق در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712