سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اسدی توسی

همه کاخ و بتخانه ها گشت پست

شکسته بت و سرنگون بت پرستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اسدی توسی - همه کاخ و بتخانه ها گشت پست

ili ;ho , fjohki ih 'aj \sj

a;sji fj , svk',k fj \vsjتعداد ابیات منتشر شده : 373712