سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اسدی توسی

پراکنده بتخانهٔ گونه گون

بدان شهر در بود سیصد فزونآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اسدی توسی - پراکنده بتخانهٔ گونه گون

\vh;kni fjohkiٔ ',ki ',k

fnhk aiv nv f,n sdwn tc,kتعداد ابیات منتشر شده : 373712