سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اسدی توسی

اگرچند بدخواه کشتن نکوست

از آن کشتن آن به که گرددت دوستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اسدی توسی - اگرچند بدخواه کشتن نکوست

h'v]kn fno,hi ;ajk k;,sj

hc Hk ;ajk Hk fi ;i 'vnnj n,sj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165