سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اسدی توسی

بُدش پنجه بر نیزهٔ آهنین

شدی در میان سواران کینآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اسدی توسی - بُدش پنجه بر نیزهٔ آهنین

fُna \k[i fv kdciٔ Hikdk

and nv ldhk s,hvhk ;dk

تعداد ابیات منتشر شده : 466260