سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اسدی توسی

که از من رهایی در ین کار زار

نیابید کس ناشده کار زارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اسدی توسی - که از من رهایی در ین کار زار

;i hc lk vihdd nv dk ;hv chv

kdhfdn ;s khani ;hv chv


 • جستجوی خلق خوش در اوحدی
 • جستجوی فرزند در همه ی آثار
 • جستجوی رباعیات در خیام نیشابوری
 • جستجوی امید کاظم زاده در همه ی آثار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی جنگ در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خاک پا در همه ی آثار
 • جستجوی رجعت در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712