سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اسدی توسی

نریمان همی رفت تا کاخ شاه

ز گردش پیاده سران سپاهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اسدی توسی - نریمان همی رفت تا کاخ شاه

kvdlhk ild vtj jh ;ho ahi

c 'vna \dhni svhk s\hiتعداد ابیات منتشر شده : 407811