سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اسدی توسی

سرانجام هم بخت شه بود چیر

درآمد سر بخت بدخواه زیرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اسدی توسی - سرانجام هم بخت شه بود چیر

svhk[hl il foj ai f,n ]dv

nvHln sv foj fno,hi cdv

تعداد ابیات منتشر شده : 510165