سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اسدی توسی

زمین شد یکی پرفروغ آفتاب

ز زر رشتها چرخش از مشک نابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اسدی توسی - زمین شد یکی پرفروغ آفتاب

cldk an d;d \vtv,y Htjhf

c cv vajih ]voa hc la; khfتعداد ابیات منتشر شده : 407811