سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

نگویم از فرو فالی که بگذشت

چه سود از شرح احوالی که بگذشتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - نگویم از فرو فالی که بگذشت

k',dl hc tv, thgd ;i f'baj

]i s,n hc avp hp,hgd ;i f'baj

تعداد ابیات منتشر شده : 509565