سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

درین عالم بهشت خرمی هست

بشاخ او ز اشک من نمی هستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - درین عالم بهشت خرمی هست

nvdk uhgl fiaj ovld isj

faho h, c ha; lk kld isj

تعداد ابیات منتشر شده : 466260