سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

جهان از عشق و عشق از سینه تست

سرورش از می دیرینهٔ تستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - جهان از عشق و عشق از سینه تست

[ihk hc uar , uar hc sdki jsj

sv,va hc ld ndvdkiٔ jsj


 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی حاصل عمر در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی پیکار در اسدی توسی
 • جستجوی پریشانم در همه ی آثار
 • جستجوی گنج در همه ی آثار
 • جستجوی تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش در همه ی آثار
 • جستجوی شراب یار در حافظ
 • جستجوی ثمین در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 380511