سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

برهمن را نگویم هیچ کاره

کند سنگ گران را پاره پارهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - برهمن را نگویم هیچ کاره

fvilk vh k',dl id] ;hvi

;kn sk' 'vhk vh \hvi \hviتعداد ابیات منتشر شده : 407782