سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

دجود است اینکه بینی یا نمود است

حکیم ما چه مشکلها گشود استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - دجود است اینکه بینی یا نمود است

n[,n hsj hdk;i fdkd dh kl,n hsj

p;dl lh ]i la;gih 'a,n hsjتعداد ابیات منتشر شده : 367921