سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

کتابی بر فن غواص بنوشت

ولیکن در دل دریا نبود استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - کتابی بر فن غواص بنوشت

;jhfd fv tk y,hw fk,aj

,gd;k nv ng nvdh kf,n hsj


 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ساق در همه ی آثار
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی که هستی را نمی بینم بقایی در سعدی
 • جستجوی زندگی در همه ی آثار
 • جستجوی راح در حافظ
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی چاره در مولوی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 361602