سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

حکیمان را درین اندیشه بگذار

شرر از تیشه خیزد یا ز سنگ استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - حکیمان را درین اندیشه بگذار

p;dlhk vh nvdk hkndai f'bhv

avv hc jdai odcn dh c sk' hsjتعداد ابیات منتشر شده : 361561