سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

منه از کف چراغرزو را

بدستور مقام های و هو راآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - منه از کف چراغرزو را

lki hc ;t ]vhyvc, vh

fnsj,v lrhl ihd , i, vhتعداد ابیات منتشر شده : 367921