سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

مشو در چار سوی این جهان گم

بخود بازو بشکن چار سو راآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - مشو در چار سوی این جهان گم

la, nv ]hv s,d hdk [ihk 'l

fo,n fhc, fa;k ]hv s, vhتعداد ابیات منتشر شده : 367935