سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

دل دریا سکون بیگانه از تست

به جیبش گوهر یکدانه از تستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - دل دریا سکون بیگانه از تست

ng nvdh s;,k fd'hki hc jsj

fi [dfa ',iv d;nhki hc jsjتعداد ابیات منتشر شده : 373712