سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

تو ای موج اضطراب خود نگهدار

که دریا را متاع خانه از تستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - تو ای موج اضطراب خود نگهدار

j, hd l,[ hqxvhf o,n k'inhv

;i nvdh vh ljhu ohki hc jsjتعداد ابیات منتشر شده : 367906