سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

دو گیتی را بخود باید کشیدن

نباید از حضور خود رمیدنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - دو گیتی را بخود باید کشیدن

n, 'djd vh fo,n fhdn ;adnk

kfhdn hc pq,v o,n vldnkتعداد ابیات منتشر شده : 367907