سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

به نور دوش بین امروز خود را

ز دوش امروز را نتوان ربودنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - به نور دوش بین امروز خود را

fi k,v n,a fdk hlv,c o,n vh

c n,a hlv,c vh kj,hk vf,nkتعداد ابیات منتشر شده : 367907