سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

دوگیتی را صلا از قرأت اوست

مسلمان لایموت از رکعت اوستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - دوگیتی را صلا از قرأت اوست

n,'djd vh wgh hc rvأj h,sj

lsglhk ghdl,j hc v;uj h,sjتعداد ابیات منتشر شده : 380496