سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

ند اندکشتهٔ این عصربی سوز

قیامتها که درقد قامت اوستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - ند اندکشتهٔ این عصربی سوز

kn hkn;ajiٔ hdk uwvfd s,c

rdhljih ;i nvrn rhlj h,sjتعداد ابیات منتشر شده : 380496