سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

به شیطان آنچنان روزی رساند

که یزدان اندرآن حیران بماندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - به شیطان آنچنان روزی رساند

fi adxhk Hk]khk v,cd vshkn

;i dcnhk hknvHk pdvhk flhknتعداد ابیات منتشر شده : 380525