سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

چه حاجت طول دادن داستان را

بحرفی گویم اسرار نهان راآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - چه حاجت طول دادن داستان را

]i ph[j x,g nhnk nhsjhk vh

fpvtd ',dl hsvhv kihk vhتعداد ابیات منتشر شده : 373712