سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

جهان خویش ماسودا گران داد

چه داند لامکان قدر مکان راآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - جهان خویش ماسودا گران داد

[ihk o,da lhs,nh 'vhk nhn

]i nhkn ghl;hk rnv l;hk vhتعداد ابیات منتشر شده : 380496