سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

بهشتی بهر پاکان حرم هست

بهشتی بهر ارباب همم هستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - بهشتی بهر پاکان حرم هست

fiajd fiv \h;hk pvl isj

fiajd fiv hvfhf ill isjتعداد ابیات منتشر شده : 380496