سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

بگو هندی مسلمان را که خوش باش

بهشتی فی سبیل الله هم هستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - بگو هندی مسلمان را که خوش باش

f', iknd lsglhk vh ;i o,a fha

fiajd td sfdg hggi il isjتعداد ابیات منتشر شده : 380496