سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

از آن کشت خرابی حاصلی نیست

که آب از خون شبیری نداردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - از آن کشت خرابی حاصلی نیست

hc Hk ;aj ovhfd phwgd kdsj

;i Hf hc o,k afdvd knhvnتعداد ابیات منتشر شده : 373712