سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

گفت سر زندگی در مردن است

شمع را صد جلوه از افسردن استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - گفت سر زندگی در مردن است

'tj sv ckn'd nv lvnk hsj

alu vh wn [g,i hc htsvnk hsj


 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی چاره در مولوی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی راح در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288267