سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

نوع انسان مزرع و تو حاصلی

کاروان زندگی را منزلیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - نوع انسان مزرع و تو حاصلی

k,u hkshk lcvu , j, phwgd

;hv,hk ckn'd vh lkcgdتعداد ابیات منتشر شده : 206498