سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

ریخت از جور خزان برگ شجر

چون بهاران بر ریاض ما گذرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - ریخت از جور خزان برگ شجر

vdoj hc [,v ochk fv' a[v

],k fihvhk fv vdhq lh 'bvتعداد ابیات منتشر شده : 206556